Usługi prawne

Usługi prawne

W ramach obsługi prawnej oferujemy Państwu usługi związane z:

 • windykacją należności od dłużników,
 • reprezentacją Klientów przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym także postępowaniach mediacyjnych, przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • zastępstwem procesowym w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych, a także upadłościowych i naprawczych,
 • tworzeniem i rejestracją podmiotów gospodarczych,
 • bieżącym doradztwem prawnym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sporządzaniem opinii prawnych, opiniowaniem i sporządzaniem umów oraz innych dokumentów,
 • wywiadem gospodarczym (sprawdzeniem w okręgu zamieszkania/siedziby dłużnika: nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, postępowań sądowych i egzekucyjnych, prowadzonych wobec dłużnika, zaległości wobec US oraz ZUS),
 • dochodzeniem wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu (linie energetyczne, węzły ciepłownicze, gazociągi, wodociągi, przechodzące przez nieruchomość z nieuregulowanym stanem prawnym),
 • dochodzeniem roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych (szkody osobowe i majątkowe),
 • obsługą i zabezpieczaniem transakcji handlowych w zakresie monitoringu oraz zabezpieczania płatności,
 • ochroną praw autorskich i wynalazczych Klienta.

Zasady rozliczeń

Podstawą rozliczenia świadczonych przez nas usług doradztwa prawnego jest zakres oraz intensywność współpracy. Warunki współpracy ustalane są indywidualnie z każdym Klientem.

W przypadku doradztwa prawnego preferujemy wynagrodzenie godzinowe lub ryczałtowe, natomiast w przypadku windykacji należności nasze wynagrodzenie bazuje na opłatach za prowadzenie postępowania sądowo-egzekucyjnego oraz prowizji od odzyskanych na Państwa rzecz roszczeń.